ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

            เทศบาลเมืองนครปฐมได้จัดประชุมประชาคมตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 10  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม 

โครงการฯ  http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20220427024018.pdf

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com