ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เทศบาลเมืองนครปฐมจัดกิจกรรมการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th