ภาพกิจกรรม

โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

เทศบาลเมืองนครปฐมจัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับเกียรติเปิดโครงการจาก ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th