รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ปี พ.ศ. 2561


รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองนครปฐม ปี พ.ศ. 2561

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20181213020618.pdf

13/12/2018

316

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th