แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


Logo เทศบาล
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาเทศบาลเมืองนครปฐม

 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครปฐม

 “ชุมชนเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคพร้อมพลัน  สุขภาพดีกันถ้วนหน้า”

๒.  พันธกิจ

๑.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ  โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

๒.  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

๓.  พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๓.  วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสาธารณูปโภค ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

๒. เพื่อยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีห่างไกลยาเสพติด     

๕. เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการและบริการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖. เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างเหมาะสม

๔.  เทศบาลเมืองนครปฐม ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้     โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข็มแข็ง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และบริการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

๔.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค การผังเมือง อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและการขนส่งสินค้าด้านการเกษตร

๒.  เป้าหมาย

สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการผังเมืองครบทุกหมู่บ้าน

๓.  แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง

๒. จัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

๔. พัฒนาระบบผังเมืองของเทศบาล

๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข็มแข็ง

๑.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่า ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข และสามารถดำรงไว้ซึ่งศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. เป้าหมาย

ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นที่พึ่งพอใจ ของประชาชน

๓. แนวทางการพัฒนา

๑.สนับสนุน และส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

๒.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การพัฒนารายได้ อาชีพ และนันทนาการแก่ประชาชน

๓.สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

๔.สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข็มแข็ง

๖.สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ

๗.ส่งเสริมพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.  วัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ดำรงต่อไป

๒. เป้าหมาย

         เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติและศาสนา และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น

๓.  แนวทางการพัฒนา

          ๑. สนับสนุน ส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ๒. สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ

          ๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๔. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาและพลานามัยเด็ก

          ๕. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน

๔.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และบริการ

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับเทศบาลเมืองนครปฐม

๒.   เป้าหมาย

สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการจาก เทศบาลเมืองนครปฐม เห็นว่าเทศบาลเมืองนครปฐมสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๒. สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

๕. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเทศบาลในการจัดการบริการสาธารณะ

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน

๗. สนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งบูรณาการสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล

๔.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.  วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน โดยทุกภาคมีส่วนร่วม

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา

๓. เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.  เป้าหมาย

ประชาชนในทุกหมู่บ้านของเทศบาลเมืองนครปฐม เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีภูมิทัศน์ตามถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้าน สวยงามสะอาดและเป็นระเบียบ

๓.  แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. สร้างจิตสำนึก ส่งเสริม พัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

๔. ป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ

๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรองให้สะอาด,สวยงาม

๔.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

๑.  วัตถุประสงค์

เพื่อการปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค อันเป็นการส่งเสริมป้องกันน้ำท่วม

๒.  เป้าหมาย

สร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นการส่งเสริมป้องกันน้ำท่วม

๓.  แนวทางการพัฒนา

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก

๒. ก่อสร้างปรับปรุงวางแนวในการวางท่อระบายน้ำ

๓. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันน้ำท่วม

๔. ขุดลอก คลองระบายน้ำ

 

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร
http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/24/20171201100157.pdf

 

26/10/2016

2789

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com