แผนอัตรากำลัง


Logo เทศบาล

การจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙

 

      ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองนครปฐม ที่ ๓๓๖/๒๕๕๙ การจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยที่ ก.ถ.และ ก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่   อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙
 

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้
http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/24/20171201095446.pdf

 

26/10/2016

2189

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com