ที่ตั้งและอาณาเขต


Logo เทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต


    เทศบาลเมืองนครปฐม  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๑๑๗ หมู่ที่  ๒  ตำบลนครปฐม   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลนครปฐมทั้งตำบล  จำนวน  ๘  หมู่บ้าน ตำบลนครปฐมมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  ๒๒.๒  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   ๑๓,๘๗๕  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตาก้อง และตำบลทัพหลวง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ่อพลับ และตำบลมาบแค
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง

 

---------------------------------

 

26/10/2016

4100

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com