สมาชิกสภาท้องถิ่น


สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม

 

 

 

นายวิสูตร จันทร์ประเสริฐ

ประธานสภา

 
 


นายดำรงค์ ขุนณรงค์

รองประธานสภา

นางสุภา บุทธยักษ์
เลขานุการสภา

 
  เขต 1  
นายวิสูตร จันทร์ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาลัย นกดารา

สมาชิกสภาเทศบาล
นายณัฐพงษ์ ถ้ำเพชร์

สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพบูลย์ มลคล้ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวรพรรณ สามทองกล่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรศักดิ์ ศานติบูรณกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

  เขต 2  

นายดำรงค์ ขุนณรงค์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมหวัง แก้วเขียว

สมาชิกสภาเทศบาล
นางจรัสพร โฮกอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.อุไรรัตน์ เสถียรพานิช

สมาชิกสภาเทศบาล
นายบรรจง ภู่แก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมนึก ศิริสุขโภคา

สมาชิกสภาเทศบาล
  เขต3  
นายคมสันต์ หัวใจฉ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล
นายจำรัส สนประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล
นายสรายุทธิ์ อุทัยฉาย

สมาชิกสภาเทศบาล
นายเตียมใส ชุณหหิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาล
นางพิสมัย จันทรอัมพร

สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิศล สุขสำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล

 

  

 

26/10/2016

3115

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th