กองช่าง


บุคลากรกองช่าง
 
 
นายชิษณุ  เชื้อวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
                                                                                                           
                                        - ว่าง -                                                                                                                                     -ว่าง-
                     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                                                                                                       หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
 
                                    
       - ว่าง -              นายสันติชัย  จันทร์มณี     นายประจวบ  สนประเสริฐ                        - ว่าง -             นาย                        นายธนสนธิ์  อ่อนน้อม
     วิศวกรโยธา                 นายช่างโยธา                 นายช่างโยธา                          นักจัดการงานทั่วไป           เจ้าพนักงานประปา           ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     
 
 
                                                           
                             นางสาวสุธาริณี  อำไพ                                                นายภานุวัฒน์  ละเจริญ         นายศักดา  ป้านทอง         นายประเวศน์  งามพริ้งศรี
   เจ้าพนักงานธุรการ         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                              พนักงานผลิตน้ำประปา       พนักงานผลิตน้ำประปา    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                นายนันทพล  หลีเจริญ          นายรุ้ง เต้นรักษา          นายขวัญชัย  คำอ่อน
                                                                                                พนักงานผลิตน้ำประปา        พนักงานผลิตน้ำประปา        พนักงานผลิตน้ำประปา         
 
 
                                                                                                         
                                                                                             นางสาวดวงพร  ริ้วทองชุ่ม     นายเจษฎา  ชื่นเจริญ        นายณัฐวุฒิ  สุขธิติพัท
                                                                                               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                 คนงาน
 
                                                                                                    
                                                                                                 นายกฤษณะ  มาชื่น            
                                                                                                          คนงาน                   คนงาน               
 

26/10/2016

5512

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com