กองช่าง


บุคลากรกองช่าง

 

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
                                                                                              
                      นายเจตนา  ผกาพวง                                                                                                                                                 -ว่าง-
              หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง                                                                                                                                 หัวหน้าฝ่าย
 
 

 

 

 

26/10/2016

4656

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com