กองการศึกษา


บุคลากรกองการศึกษา
 
 
น.ส.พิศมัย  เจริญลักษณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางวัชรา   ศิริทรัพย์ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
 
                                                                      
                                 น.ส.คัชรียา  สุมาลา                       น.ส.มัทติกา  ดีสวัสดิ์                     น.ส.พรพิมล  ตันทเนตนิต
                                  นักวิชาการศึกษา                                  ครู                                    ครู
 
 
                                                                         
                                                          นางโสภา  โรจน์เอกจิตต์                นางทัศนภรณ์  ศรีทอง
                                                                ผู้ดูแลเด็ก                           ผู้ดูแลเด็ก
 
 
                                                                 
                                          น.ส.ริสา  สามตรีกัน              น.ส.จินตนา  เณรบำรุง               นายภควัต  จอกลอย
                                              คนงาน                              คนงาน                          คนงาน 
 
 

 

26/10/2016

3053

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com