สำนักงานปลัด


บุคลากรสำนักปลัด

 

 

 

นางสุภา บุทธยักษ์

ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

 

น.ส.นุชนาถ มรุธาวานิช

รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

 

น.ส.ชนิดาภา ปิยนันท์จรัสศรี

หัวหน้าสำนักปลัด

 


นายยุรนันท์ พรมประกูล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 


นายพชร เฮ้งเจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 


น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค

นักพัฒนาชุมชน

 


นายสุรศักดิ์ ระพาเพท

นักพัฒนาชุมชน

 


น.ส.มาลิณี ริ้วทองชุ่ม

บุคลากร

 

 


นายอภิรัตน์ งามแข 

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นายสมพร เจริญฉาย

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

 


น.ส.ธิดารัตน์ เด่นจารุกูล 


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นายสมศักดิ์ อยู่รัตน์

พนข.เครื่องจักขนาดเบา

 

 


นายไพโรจน์ บัวแก้ว 

พนักงานดับเพลิง

 


 

 

 


นายพงษ์กานต์ วิเวียงไล

พนักงานขับรถยนต์

 


นางรุจิวรรณ สายอุทา

นักการภารโรง

 


 

 

 


นายนิทัศน์ ลิ้มศิริวัฒน์

คนงานทั่วไป

 

26/10/2016

3813

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th