สำนักงานปลัด


บุคลากรสำนักปลัด

 

นางสุภา บุทธยักษ์

ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

 

 

น.ส.นุชนาถ มรุธาวานิช

รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

 

นางนฤมล  โพธิ์ทองนาค

หัวหน้าสำนักปลัด

 


นางสิรภัทร  ศรีสุขสวัสดิกุล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 


น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิรัตน์ งามแข

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุรศักดิ์ ระพาเพท

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกฤษณาภรณ์  นูมหันต์

เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.มาลิณี ริ้วทองชุ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิทยา  วัฒทันต์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 


 

 


น.ส.ธิดารัตน์ เด่นจารุกูล 


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นายสมศักดิ์ อยู่รัตน์

พนข.เครื่องจักขนาดเบา

 

 


นายไพโรจน์ บัวแก้ว 

พนักงานดับเพลิง

 


 

 

 


นายพงษ์กานต์ วิเวียงไล

พนักงานขับรถยนต์

 


นางรุจิวรรณ สายอุทา

นักการภารโรง

 


 

 

 


นายนิทัศน์ ลิ้มศิริวัฒน์

คนงานทั่วไป

 

26/10/2016

4299

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th