สำนักงานปลัด


บุคลากรสำนักปลัด
 
นางสุภา  บุทธยักษ์
ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
หทายเลขโทรศัพท์ 089 201 7920
 
น.ส.นุชนาถ มรุธาวานิช
รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
 
นางนฤมล  โพธิ์ทองนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
 
                                                                                                       
               นางสิรภัทร  ศรีสุขสวัสดิกุล                                                                                                                                                 -ว่าง-
                  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                                                                                                                 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
                                                                                       
    นายสกุลกฤติ  เอกสินธุ์                 นายอภิรัตน์ งามแข                                             น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค                  นายสุรศักดิ์ ระพาเพท                  น.ส.มาลิณี ริ้วทองชุ่ม
                นิติกร                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                               นักพัฒนาชุมชน                           นักพัฒนาชุมชน                       นักทรัพยากรบุคคล  
                                                  
                                                                                                                        
                                                    น.ส.ธิดารัตน์ เด่นจารุกูล                                                       - ว่าง -                       น.ส.กฤษณาภรณ์  นูมหันต์          นายพงศ์กานต์  วิเวียงไล
                                           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                           จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          เจ้าพนักงานธุรการ                      พนักงานขับรถยนต์
 
 
               
 นางรุจิวรรณ  สายอุทธา     นางกฤตติมา  ลิ้นทอง       นายพีรพัฒน์  จอกลอย         นายสาธิต  สีพราย                  - ว่าง -              นายเอกวิทย์  พ่วงจันทร์       นางสุเนตร เทศัชบุตร
           นักการ                             คนงาน                           คนงาน                            คนงาน                  ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ       ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ              พนักงานดับเพลิง
 
 

26/10/2016

9392

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com