กองคลัง


บุคลากรกองคลัง
 
นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์อานัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
                                                                                        
          น.ส.เกศแก้ว  ลบแย้ม                                            น.ส.จิตติมา  จารุเกียรติกุล                                               -ว่าง-
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
                                                                                                         
        น.ส.เบญจวรรณ  ทำกินรวย                                                 -ว่าง-                                                 นายจีรวัฒน์  มะศิริ
             เจ้าพนักงานพัสดุ                                              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                          เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
                                                                                        
                    - ว่าง -                                                 น.ส.อ้อยใจ  นาคนุ่ม                                             น.ส.พรศรี  วงษ์ทอง
        ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี                                          ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล                                          ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
 
                                                
                     - ว่าง -                                              น.ส.ชนกนาถ  ถ้ำเพชร์
              ผู้ช่วย จพง.พัสดุ                                                   คนงานทั่วไป
 
 
 

 

26/10/2016

4885

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com