รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม  ไตรมาสที่  1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/68/20220425085229.pdf

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/68/20220512023752.pdf

 

26/10/2016

15

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com