ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)


ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓)
 
          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ นั้น
          บัดนี้ เทศบาลเมืองนครปฐม ไต้ดำเนินการสำรวจชัอมูลที่ตินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ และ ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๓ - ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนครปฐม จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม เป็นเวลา ๓๐ วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการตังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่จัดส่งโดยตรงถึงท่าน ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีรายใดรวจสอบรายการแล้วเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองนครปฐม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๒๖๗๗๕๑ ในวันเวลาราชการ
 

24/11/2021

166

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com