ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐม


               เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นหนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครปฐมจำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ตังนี้
               ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
               - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จำนวน ๑ อัตรา
               - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   จำนวน ๑ อัตรา
 

14/10/2021

322

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com