สถานที่ท่องเที่ยว

พระปฐมเจดีย์

พระราชวังสนามจันทร์

วัดใหม่ปิ่นเกลียวข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6คำขวัญและวิสัยทัศน์

คำขวัญ

วิสัยทัศน์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองนครปฐม

facebook เทศบาลเมืองนครปฐมข่าวสารประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน

ดูทั้งหมด

2020-08-28 ประกาศ ทม.นฐ. เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 105)


2020-08-13 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 51)
2020-08-10 การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ (ดู : 66)
2020-08-04 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 67)
2020-07-31 เชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 135)
2020-07-22 ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญหาการแพทย์แผนไทย (ดู : 34)
2020-06-10 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ดู : 107)
2020-05-27 แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมี (ดู : 76)
2020-05-21 ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (ดู : 88)
2020-05-21 โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ดู : 185)
2020-04-22 รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลเมืองนครปฐม (ดู : 129)
2020-04-09 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 29)
2020-04-02 ขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 1940)
2020-03-30 การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 174)
2020-03-05 การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ในปี ๒๕๖๓ (ดู : 122)
2020-03-04 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม (ดู : 124)
2020-03-02 การับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (ดู : 62)
2020-01-22 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 29)
2019-12-23 สวดมนต์ข้ามปี 2563 วิถีพุทธ วิถีไทย (ดู : 235)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 210)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 329)
2019-12-17 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 213)
2019-11-13 สมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ดู : 227)
2019-10-31 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบปประมาณ 2562 (ดู : 172)
2019-10-22 รายงานผลการตรวจติดตามตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ดู : 169)
2019-10-18 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 30)
2019-10-17 เชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 220)
2019-10-17 โครงการ เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน (ดู : 530)
2019-09-04 การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 113)
2019-06-14 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปี 2561 (ดู : 233)
2019-06-04 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีประกอบกิจการและขยายโรงงาน (ดู : 248)
2019-05-23 การบริการมาตรฐานหอพัก (ดู : 155)
2019-05-01 ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 175)
2019-05-01 ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 136)
2019-02-14 คู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. (ดู : 192)
2019-01-31 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม (ดู : 321)
2018-12-13 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ปี พ.ศ. 2561 (ดู : 350)
2018-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2562 (ดู : 282)
2018-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2562 (ดู : 300)
2018-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562 (ดู : 268)
2018-11-09 ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 287)
2018-11-09 ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 272)
2018-11-02 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 317)
2018-10-17 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2561 (ดู : 207)
2018-10-17 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2560 (ดู : 197)
2018-10-11 รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 306)
2018-10-03 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 4 (ดู : 283)
2018-10-01 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 267)
2018-08-15 รายงานผลการตรวจติดตามตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ดู : 385)
2018-07-04 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 245)
2018-07-03 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 3 (ดู : 263)
2018-05-16 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายหน่วยงาน เทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 384)
2018-04-17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 270)
2018-04-17 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 396)
2018-04-02 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2 (ดู : 273)
2018-03-13 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ดู : 510)
2018-03-02 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 441)
2018-01-30 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร (ดู : 1098)
2018-01-22 มาตรการการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ (ดู : 431)
2018-01-04 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 246)
2017-12-29 รายงานจำนวนประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 1 (ดู : 268)
2017-12-29 กิจกรรม “สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร” เทศกาลข้าวใหม่ (ดู : 711)
2017-12-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2561 (ดู : 840)
2017-12-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 2561 (ดู : 849)
2017-12-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 (ดู : 707)
2017-11-30 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 495)
2017-11-30 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 11 กรกฎาคม 2559 (ดู : 524)
2017-11-30 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 529)
2017-11-30 แจ้งประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 563)
2017-11-30 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ดู : 561)
2017-11-30 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2561) (ดู : 517)
2017-11-30 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 451)

2020-09-18 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู (ดู : 7)


2020-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว 10%(Pacli 10%) (ดู : 7)
2020-09-11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 9)
2020-09-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดก่ิงเดี่ยวถนนสวนตะไคร้-ม่วงตารส ฯ (ดู : 18)
2020-09-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและวางท่อข้ามาถนน คสล. (เชื่อมระหว่างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 12)
2020-08-25 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและวางท่อข้ามถนน คสล. (เชื่อมระหว่างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 22)
2020-08-25 ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและวางท่อข้ามถนน คสล. (เชื่อมระหว่างคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 14)
2020-08-25 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ดู : 22)
2020-08-25 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ฯ จำนวน ๑ คัน (ดู : 27)
2020-08-25 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 14)
2020-08-21 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 18)
2020-08-10 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารส ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดก่ิงเดี่ยวเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ สูง ๙ เมตร โคมไฟ LED ในบัญชีนวัตกรรม ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองนครปฐม พร้อม (ดู : 39)
2020-08-10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารส ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยวเสาเหล็กชุมกัลป์วาไนท์ สูง ๙ เมตร โคมไฟ LED ในบัญชีนวัตกรรม ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลเมื (ดู : 35)
2020-08-05 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 27)
2020-08-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 19)
2020-08-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 22)
2020-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยบุญมา แดงมงคล หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม (ดู : 32)
2020-07-15 ประกาศราคากลางโครงการซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว ๑๐% (Pacli ๑๐%) (ดู : 43)
2020-07-15 ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว ๑๐% (Pacli ๑๐%) (ดู : 37)
2020-07-14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ดู : 30)
2020-07-14 รายงานผลการจัดซ์ื้อจัดจ้าง สขร. ประจำไตรมาสที่ ๓ และประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ดู : 25)
2020-07-13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 38)
2020-07-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม (ดู : 46)
2020-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 41)
2020-06-24 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยบุญมา แดงมงคล หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม (ดู : 46)
2020-06-24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยบุญมา แดงมงคล หมู่ ๙ ตำบลนครปฐม (ดู : 38)
2020-06-23 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ,ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๗๕ เมตร , ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓,๘๓๒ เมตร , ท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร , ท่อขนาด ๑ เมตร ระยะทาง ๑,๘๓๐ เ (ดู : 44)
2020-06-23 ประกาศราคากลางโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ,ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๗๕ เมตร , ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓,๘๓๒ เมตร , ท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร , ท่อขนาด ๑ เมตร ระยะทาง ๑,๘๓๐ เมตร (ดู : 44)
2020-06-17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (ดู : 45)
2020-06-17 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 42)
2020-06-17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐม (ดู : 36)
2020-06-17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 38)
2020-06-16 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 40)
2020-06-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม (ดู : 51)
2020-06-02 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 50)
2020-05-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอย ๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม (ดู : 43)
2020-05-26 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอย ๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครปฐม (ดู : 65)
2020-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ ตำบลนครปฐม (ดู : 56)
2020-05-25 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 53)
2020-05-19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 76)
2020-05-19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒/๒ (หาญวิชัย) และซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 61)
2020-05-18 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 62)
2020-05-13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม (ดู : 88)
2020-05-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลนครปฐม (ดู : 54)
2020-05-13 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 55)
2020-05-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านทิพยวรรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครปฐมม (ดู : 59)
2020-05-07 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 68)
2020-04-08 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านทิพยวรรณ หมู่ 4 ตำบลนครปฐม (ดู : 77)
2020-04-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้้านทิพยวรรณ หมู่ 4 ตำบลนครปฐม (ดู : 76)
2020-04-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑ , ๑/๑ ,๑/๓ และ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 66)
2020-04-02 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563 และรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (ดู : 85)
2020-04-02 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 72)
2020-03-13 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 70)
2020-03-09 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑, ซอย ๑/๑, ซอย ๑/๓ และซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 68)
2020-03-09 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑, ซอย ๑/๑, ซอย ๑/๓ และซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 66)
2020-03-09 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 75)
2020-03-04 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 68)
2020-02-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 87)
2020-01-15 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. ประจำไตรมาสที่ 1 และประจำเดือนธันวาคม (ดู : 82)
2020-01-15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 90)
2020-01-13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 81)
2020-01-13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 86)
2020-01-13 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑ ,ซอย ๑/๑, ซอย ๑/๓ และซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของเทศบาลเมืองนครปฐม (ดู : 86)
2020-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลเ้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง (ดู : 90)
2020-01-02 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 ,ซอย 1/1, ซอย 1/3, ซอย 1/4 หมู่ 10 ตำบลนครปฐม (ดู : 109)
2019-12-24 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑ ซอย ๑/๑ ,ซอย ๑/๓ ,ซอย ๑/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนครปฐม (ดู : 114)
2019-12-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น ๓) จุดเร่ิมต้นบ้านเลขที่ ๑๕๕/๗-๘ หมู่ ๕ (ดู : 108)
2019-12-11 ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง (ดู : 141)
2019-12-11 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง (ดู : 118)
2019-12-06 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 105)
2019-12-03 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 94)
2019-11-28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม (ดู : 105)
2019-11-28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม (ดู : 105)
2019-11-21 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐมเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง (ดู : 118)
2019-11-14 ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม (ดู : 107)
2019-11-13 ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง (ดู : 135)
2019-11-13 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง (ดู : 116)
2019-10-24 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ดู : 147)
2019-10-24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม (ดู : 139)
2019-10-18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 155/7-8 หมู่ 5 ตำบลนครปฐม (ดู : 160)
2019-10-18 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ดู : 144)
2019-10-18 ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 138)
2019-10-08 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 122)
2019-10-08 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 19)
2019-10-05 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ดู : 107)
2019-10-05 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายนและประจำไตรมาศที่ 4 (ดู : 106)
2019-09-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 ม.3 ตำบลนครปฐม (ดู : 139)
2019-09-05 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-3 (ดู : 125)
2019-09-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 128)
2019-09-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑-๓ (ดู : 32)
2019-08-29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ดู : 139)
2019-08-29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย ๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 104)
2019-08-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ดู : 122)
2019-07-04 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 199)
2019-05-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) บริเวณซอยบ้านพันโทบัญญัติ หมู่ ๑ ต.นครปฐม รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 175)
2019-05-22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) บริเวณซอยบ้านพันโทบัญญัติ หมู่ 1 ตำบลนครปฐม (ดู : 198)
2019-04-18 ประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 275)
2019-04-18 ประกาศราคากลางโครงการซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม (ดู : 174)
2019-04-15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี 2562 (ดู : 162)
2019-03-13 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ดู : 182)
2019-03-12 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 213)
2019-03-07 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 225)
2019-03-07 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย ๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครปฐม (ดู : 218)
2019-02-22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม 3) (ดู : 254)
2019-02-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ จำนวน ๒ คัน (ดู : 365)
2019-02-13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม 2) (ดู : 223)
2019-02-13 ประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 280)
2019-02-13 ประกาศราคากลางซื้อสารละลายพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) จำนวน 91,800 กิโลกรัม และคลอรีนผง 65% จำนวน 8,700 กิโลกรัม (ดู : 279)
2019-02-04 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน (ดู : 351)
2019-02-04 ประกาศราคากลางรถบรรทุกาขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กโลวัตต์ จำนวน 2 คัน (ดู : 270)
2019-01-16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 273)
2018-12-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 229)
2018-10-10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 313)
2018-10-01 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 227)
2018-10-01 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 239)
2018-06-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี 2560 (ดู : 449)
2018-06-04 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 486)
2018-05-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 390)
2018-04-18 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 345)
2018-04-18 ประกาศราคากลางรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 361)
2018-03-09 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 9 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 5 ต.นครปฐม มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต.นครปฐม มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 541 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบ (ดู : 276)
2018-03-08 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ดู : 368)
2018-02-01 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้เครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 406)
2018-02-01 ประกาศราคากลางรถบรรทุกดีเซลชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 442)
2018-01-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ 10 (ดู : 354)
2018-01-23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้านพวงสำลี หมู่ที่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ดู : 471)
2017-11-30 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องบริการนวดแผนไทย จำนวน 1 ห้อง (ดู : 374)
2017-10-02 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 210)
2017-09-28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน (ดู : 672)
2017-09-28 โครงการวางท่อน้ำเข้า ท่อระบายออก สระน้ำสาธารณะ(สระดอนป่าช้า) หมู่ที่ 13 บ้านบ่อว้าน้อย (ดู : 676)
2017-08-17 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ดู : 885)
2017-08-17 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ดู : 676)
2017-07-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6 (ดู : 643)
2017-07-26 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ดู : 668)
2017-07-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ดู : 897)
2017-06-12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องบริการนวดแผนไทย จำนวน 1 ห้อง (ดู : 651)
2017-06-12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนครปฐม (ดู : 859)
2017-06-12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องทันตกรรม (ดู : 771)
2017-04-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซื้อโพลีอลูมิเนี่ยมคลอไรด์ (PAC Li) (ดู : 646)
2016-10-01 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 593)
2016-06-08 ประกาศราคากลางโครงการซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด (ดู : 577)
2016-01-16 โครงการก่อสร้างพื้นที่ขายของและจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ดู : 619)
2015-12-17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ระยะทาง ๕๙๐ ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานกุนเชียง หมู่ ๑ ถึงศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ ๑ (ดู : 732)
2015-10-02 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 574)
2015-10-01 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู : 570)
2015-08-13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนด (ดู : 714)
2015-07-09 โครงการจัดซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 1000 กก. และโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ 10% (ดู : 728)
2015-06-03 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (ดู : 647)
2015-05-13 โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณหมู่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 (ดู : 635)
2015-05-13 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาบริเวณถนนบ้านทุ่งน้อยและซอย 4,9 หมู่ที่ 9 (ดู : 699)
2015-05-13 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา จุดเริ่มต้นศาลพ่อหมอ ซอย 9 จุดสิ้นสุดซอย 4 หมู่ที่ 9 (ดู : 709)
2015-05-13 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 9 ถึงซอยเมืองเก่า หมู่ที่ 9 (ดู : 643)
2015-05-06 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 (ดู : 650)
2015-05-01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 4 (ดู : 570)
2015-05-01 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) จุดเริ่มต้นข้างบ้านรองสมพล ถึงบริเวณแยกเอกชัยฟาร์ม หมู่ที่ 2 (ดู : 652)
2015-04-03 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 (ดู : 638)
2015-03-02 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ดู : 592)
2015-02-03 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 (ดู : 710)
2014-12-04 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ดู : 599)
2014-11-05 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู : 621)
2014-01-05 ประกาศ รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 (ดู : 570)
1970-01-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (ดู : 47)

2018-12-18 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ดู : 196)


2018-12-18 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ดู : 143)
2018-12-18 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ดู : 136)
2018-12-18 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ (ดู : 154)
2018-11-01 คู่มือประชาชน สำหรับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 337)
2018-11-01 การบริการประชาชนด้านงานประปา (ดู : 245)
2018-11-01 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 309)
2018-11-01 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ดู : 243)
2018-11-01 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 310)
2018-11-01 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 226)
2018-11-01 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (ดู : 197)
2018-11-01 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (ดู : 236)
2018-11-01 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 210)
2018-11-01 การแจ้งขุดดิน (ดู : 272)
2018-11-01 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 260)
2018-11-01 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 216)
2018-11-01 การแจ้งถมดิน (ดู : 293)
2018-11-01 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 269)
2018-11-01 การบริการประชาชนด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ (ดู : 198)
2018-11-01 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 250)
2018-11-01 การรับชำระภาษีป้าย (ดู : 281)
2018-11-01 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 302)
2018-11-01 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 268)
2018-11-01 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 472)
2018-11-01 การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย (ดู : 285)
2018-11-01 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ดู : 260)
2018-11-01 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร (ดู : 227)
2018-11-01 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 293)
2018-11-01 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (ดู : 200)
2018-05-22 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) (ดู : 377)
2018-05-22 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ดู : 371)

2019-10-28 แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (ดู : 55)


2019-10-28 แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (ดู : 54)
2018-10-18 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ดู : 232)
2018-10-18 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 286)
2018-02-01 บันทึกการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต (ดู : 372)
2018-02-01 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (ดู : 449)
2018-02-01 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 (ดู : 381)
2018-02-01 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1 (ดู : 791)

2020-05-28 รายงานการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 18)


2020-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 16)
2020-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 17)
2020-02-28 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 20)
2020-02-27 การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2563 (ดู : 18)
2020-02-21 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 14)
2020-02-21 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 17)
2019-12-28 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 18)
2019-12-11 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (ดู : 15)
2019-12-11 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 17)
2019-09-25 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 16)
2019-09-19 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 16)
2019-08-22 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 18)
2019-08-16 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 20)
2019-08-13 รายงานการประชุมสมัยวิิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 15)
2019-08-13 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 15)
2019-08-13 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 16)
2019-07-11 รายงานการประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 18)
2019-07-11 การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 15)
2019-05-30 รายงานการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 17)
2019-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 18)
2019-05-23 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 15)
2019-03-01 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562 (ดู : 15)
2019-03-01 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 20)
2019-02-22 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 18)

ประกวดราคาจ้างงานบริหารอาคาร ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ หมายเลข 119 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แบบเลขที่ 2406 (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) ราคาต่อหน่วย 873 บาท จำนวน 802 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคา ขนาด 1 ตัน ทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง-ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารบริการแพทย์แผนไทย และผลิตยาสมุนไพร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐A (๕๐๐A) โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าว กทม ทางระบบอินเตอร์เน็ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรม ชุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหาด หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.670 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยวติดเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.590 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนสำหรับงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ตำบลสว่าง - บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 9 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่ของเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยจัดซื้อในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะปง (พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือถ่างหน้าอกเวลาเจาะเส้นเลือด IMA (Rultrat reracter) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.ปบ.สฟ.ปราณบุรี-จุดแบ่งเขตบ้านสระน้อย ช่วง2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง ขนาดต่าง ๆ (งานสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมระบบส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ (งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ 1 บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ (งานระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ 2 ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านภูมิเจริญพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายบ้านหลุมหินพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายวังประดู่พร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และอื่น ๆ (งานระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ 2 ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต และอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายบ้านหลุมหินพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายวังประดู่พร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างกฟส.นฉ. ขอทำจัดซื้อจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Inspiration Lap พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavenment Place Recycling) สายทางเข้าบ้านหนองเต่า จากถนนลาดยาง - รั้วโรงเรียนบ้านหนองเต่า (ถนนสายบ้านหัวหนอง-บ้านหนองโพธิ์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้งสาย Fiber Optic และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บริเวณเหมืองแม่เมาะ (1200115087) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและบริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหมือ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง KSR7R-03 บ้านดงดินแดง-สุดเขตโครงการธรรมรักษ์ จุดที่ 3 จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิวทัศน์ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน และแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แผ่น
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าเตือน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่พื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่กน้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม.
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 20.00ม. ความจุ 20 ลบ.ม. และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ หมู่ 4 บ้านไสต้นวา (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการประเภทเกษตรกรรม
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยจัดสรรตำรวจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk - in Hood ห้อง 909 อาคาร B INC II ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่4-บ้านบุหวายหมู่12 ตำบลวังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.267-02 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีการเรียงหินยาแนว
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงด้านหลังอาคารเรียน 6 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้อง Robotics Laboratory จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดเล็ก MiNi จำนวน 600 EA
ประกวดราคาซื้อFlat Idler ขนาด 1,400 mm. จำนวน 150 EA (1500136278) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อOIL LUBRICATING GEAR ISO VG320 จำนวน 16,000 LR (1900002501) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจ้างออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร - เกาะขวาง โดยทำการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยพยาบาล (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตา (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต อบต.บางสวรรค์ (หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 13)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญฤทธิ์ ศิริเสน - หมู่ที่ 9 ตำบลคลองชะอุ่น (จุดบ้านนายสุเชษฐ พลายทอง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายประไพ ขวัญชุม ถึง เขตหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งป้ายปจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 8 ซ้าย (ด้านซ้ายคลอง) หมู่ที่ 2,3,5,6 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติดคอนกรีตสายแยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง อำเภอนาคูไปบ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๘ ซ้าย (ด้านขวาคลอง) หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพสุสานบ้านห้วยป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ้ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งปรับปรุงบ่อกักเก็บไขมัน สำหรับห้องอาหารของทุกส่วนงาน หน่วยงานและอาคารที่พักอาศัยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทำแฟ้มสารบบที่ดินแบบแนวนอน จำนวน 140,000 แฟ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหน่วยงานคลินิกกุมารประสาทวิทยาในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องทันตกรรมโรงพยาบาลกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ ลาเกลี้ยง ชุมชนบ้านเขาหนีบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย บริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งขวา (ช่วงหน้า ทบ.944 ถึง คลองสำโรง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ป.13-16(61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อGram Negative MIC Plates (10 Plates/box) จำนวน 1,920 BOX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ บริเวณหอถังประปาวัดกระต่ายเต้น
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าหอถังประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้
ประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,000 ไร่ และจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ ลาเกลี้ยง ชุมชนบ้านเขาหนีบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรมโครงการประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันเทศบาล ประจำปี 2563

การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th